Հայ Զինվոր 27-2017

ISSN 1829-2585 17027 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 2 7 ( 11 9 8 ) 12 - 18 ÐàôÈÆêÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ¼ à ð ² Î à â À Ð ² Ú ð º Ü ² ê Æ ð à ô Â Ú ² Ü ¸ ² ê ¾ Õ³ù, μ³Ï áõ ÷áÕáó, ³Ù»- ù³ , õÕ ·Ûá ª ³ë ·Ý ñ àõ : õÙ Íá õ³ Ù»Ýáõñ ½áñ³ÏáãÇ ßáõÝãÝ ¿ û ñ³Ïáãáí: ºñÏÇñÝ ¿ ³åñáõÙ ½á ¿ õÙ ñá ³å ¹Ý õñ íá Õá Äá : Ýáõñ ½áñ³ÏáãÇó »Ý ËáëáõÙ ÛáõÝÝ áõ ³ñóáõÝùÁ ˳éÝí»É õà Ëá ñ³ áõ Á, Ýù áõ õ½Ù Ñá áõ Ý ½áñ³Ïáãáí: Ðå³ñïáõÃÛáõÝ · áõ å³ñáí, ѳÛñ»Ý³ëÇ- »ñ ª ñÁ ý» ù» ÏÇ Ý³ μ³ ÇÝ »ó ëí õÕ»ñáõÙ ëÏ »Ý Çñ³ñ: ø³Õ³ùÝ»ñáõÙ, ·Ûá ³éÇÏ å³Ñ»Éáõ Ñáñ¹áñáí, ³Ý ùÝ ÝÇ Ûñ» ѳ , áõ Û»É é³ Í³ ¹³í³ñÇ ñ³Ï³Ý ϻݳóÝ»ñáíª ïÕ³Ù³ñ Ù³ëÇÝ ÑáïÝϳÛë å³ïÙáõ- ñÇ ç» ù³ ÝÇ ï³ ³ë ñ¹ ·» í, ÕóÝùá ³Ý÷áñÓ³Ýù ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ Ûñ»ÝÇùÇÝÝ ¿ª Ñ»Ýó ³Û¹å»ë »Ý г ÏÁ í³ ½³ áõ ²ñ í: ïá ñÇ Éá Ï³Ý Ïá - ÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ³ÛÝù³¯Ý ѳÛϳ Ù»ç ³å³·³ ½ÇÝíáñÇÝ »Ý ï» ÏÇ í³ ½³ áõ ³ñ ó ÝÇ í³ ûñ Í áõ ÍÝí³ ³ë»É Ù»ñ å³å»ñÁ: ²ë»É »Ý ïíáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝÇÝ: å³ Ý³ ų ³ñ áõ Ç Ýù ÏÛ³ ó »Ý ë»Éª Çñ 3