Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 9 771829 258002 16004 > Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 4 (1124) 10 - 16 öºîðì²ðÆ 2016 ´²ðºì, Ð²Ú ¼ÆÜìàð www.hayzinvor.am ´²Ü²ÎÀ ÄàÔàìð¸ÆÜÜ ¾ ¸áõ ³Ù³é û ÓÙ»é, ·Çß»ñ û ó»ñ»Ï ³ñÃáõÝ ÑëÏáõÙ »ë Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ ³Ý¹áññÁ: Ðå³ñï »Ù ù»½Ýáí »õ ³Ù»Ý ûñ ³ÕáÃáõÙ »Ù ùá ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ìÇáÉ»ï³ Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý N 180 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáó, 3-ñ¹ ¶ ¹³ë³ñ³Ý ¾æ 3 Ðð²Ø²Úì²Ì ¾ª â¼àÐìº°È ¾æ 4 Âàôðø²òØ²Ü 100 î²ðÆ ¾æ 7 ²ðÚàôÜ (å³ïÙí³Íù) ¾æ 8-9