Հայ Զինվոր

Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 4 5 ( 11 6 5 ) w w w. h a y z i n v o r. a m 16 - 22 ÜàںشºðÆ 2016 §Ê áëïáõÙ » Ù ï ³ÉÇë ¹ ³éÝ³É Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ ³ÝÓÝí»ñ å ³ßïå³Ý, ³ ÝÙݳóáñ¹ ÝíÇñí»É Å áÕáíñ¹ÇÝ » õ Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõ- ÃÛ³ÝÁ, É ÇÝ»É Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý û ñÇ- ݳϻÉÇ ù ³Õ³ù³óÇ, ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ Ñ áõë³ÉÇ Ñ »Ý³- ñ³Ý: ì ³ñųñ³ÝÇ Ï áÉ»ÏïÇíÇ Ï áÕÙÇó Ç ÝÓ ï ñí³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ á õ ý ǽÇÏ³Ï³Ý á õݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ û ·- ï³·áñÍ»É Ù Ç³ÛÝ Ç Ý å³ëï Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ å ³ßïå³- ÝáõÃÛ³Ý á õ Ñ ½áñ³óÙ³Ý, ³ ݳé³ñÏ»ÉÇáñ»Ý Á ݹáõÝ»É »õ ³ é³çÝáñ¹í»É í ³ñųñ³ÝÇ Ï ³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÉÇÝ»É ³ÏïÇí, Ë Ç½³Ë » õ Ï ³ñ·³å³Ñ: ì ³ñųñ³ÝÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ »ïá Á ݹáõÝí»É é ³½Ù³Ï³Ý á õëáõÙ- Ý³Ï³Ý Ñ ³ëï³ïáõÃÛáõÝ, ¹ ³éÝ³É Ñ ³Ûáó ³ ½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ ³ ñųÝÇ ë å³ » õ μ ³ñÓñ å ³Ñ»É Ø áÝÃ»Ç í»Ñ ³ ÝáõÝÁ: ² ÝáÕáù É ÇÝ»É ³ ½·Ç à ßݳÙáõ » õ Ý »ñá- Õ³ÙÇï á õ μ ³ñÛ³ó³Ï³Ù à áõÛÉ»ñÇ Ñ ³Ý¹»å, » õ » û ãϳï³ñ»Ù Ë áëïáõÙë, à áÕ ³ ñÅ³Ý³Ý³Ù Ç Ù Å á- Õáíñ¹Ç ³ ñѳٳñѳÝùÇݦ: 3 §ä»ïù ¿ ÙÇ ùÇã Øàܺ ÉÇݻɦ