Հայ Զինվոր 23-2017

ISSN 1829-2585 17023 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 2 3 ( 11 9 4 ) 14 - 20 ÐàôÜÆêÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ´²Ü²Î²ÚÆÜ ²èúðÚ² ² Û ë ï » Õ Ï á ÷ í á õ Ù ¿ » ñ Ï ñ Ç á õ Å Ý á õ à ñ Í í á õ Ù Ë ³ Õ ³ Õ á õ Ã Û á õ Ý Á Èáõë³Ýϳñ³ÛÇÝ é»åáñï³ÅÁ` 11