Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17014 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 1 4 ( 11 8 5 ) 12 - 18 ²äðÆÈÆ 2017 سñï³Ï³Ý Ñ »ñó÷áË ¿ « ¹ Çñù»ñ » Ýù · ÝáõÙ: ¶ ÝáõÙ »Ýù Ë ³Õ³ÕáõÃÛáõÝ å ³ñï³¹ñ»Éáõ: Ø »ñ μ »éÁ Í ³Ýñ ¿ « μ³Ûó ã »Ý Ýù ï ñïÝçáõÙ: Æ ñ³íáõÝù ¿ É ã áõÝ»Ýù: â »Ýù ¿ É ½ ·áõÙ ³Û¹ Í ³ÝñáõÃÛáõÝÁ« á ñáíÑ»ï»õ Ù »Ïë Ù ÛáõëÇÝ á õÅ ¿ ï ³ÉÇë«« ûõ á õ à ÇÏáõÝù É ÇÝáõÙ: ¶ Çï»Ýù« à » á õñ » Ýù · ÝáõÙ« Ñ ³ÝáõÝ ÇÝãÇ » õ å ³ïñ³ëï » Ýù ³ ÝÑñ³Å»ßï å ³ÑÇÝ ó áõó³¹ñ ñ»Éáõ Ù»ñ ٠dzëݳϳÝáõÃÛ³Ý á õÅÁ« á ñ à ³ùÝí³Í ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇë Ù »ç: w w w. h a y z i n v o r. a m