Հայ Զինվոր

ÂÆì 3 (1123) 4 - 10 öºîðì²ðÆ 2016 www.hayzinvor.am ä²îìà ¸ðàÞª Ȳ첶àôÚÜ ¼àð²Ø²êÆÜ ÐáõÝí³ñÇ 30-Ç ÇÝ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ûóáí »Õ»É ¿ 2015 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí É³í³·áõÛÝÁ ׳ݳãí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ: ¼áñ³Ù³ëÇ ß³ñ³Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ³Ýóϳóí³Í ѳݹÇë³íáñ ÙÇïÇÝ·Ç ÁÝóóùáõÙ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ ½ÇݳÝÓݳϳ½ÙÇÝ ßÝáñѳíáñ»É ¿ ´³Ý³ÏÇ ûñí³ ³éÃÇí »õ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É ³ÝÓÝáõñ³ó ͳé³ÛáõÃÛ³Ý áõ Çñ»Ýó Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ñ»ËÕ×áñ»Ý ϳï³ñ»Éáõ ѳٳñ: ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÝ Áݹ·Í»É ¿, áñ 2015 Ãí³Ï³ÝÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »Õ³í Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ »õ áñ³Ï³Ï³Ý ³é³çÁÝóóÇ ï³ñÇ, »õ 2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý áõëáõóÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é å»ïù ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É ÙdzëÝ³Ï³Ý ç³Ýù»ñáí ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ³ñ³ï³íáñ µ³ñù»ñÁ ³ñÙ³ï³ËÇÉ ³Ý»Éáõ, ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ÉdzñÅ»ù, å³ïñ³ëïí³Í ù³Õ³ù³óÇ í»ñ³¹³ñÓÝ»ÉáõÝ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁª ³é³í»É ϳÝáݳϳñ·»Éáí, µ³ñ»É³í»Éáí ÙÇç³ÝÓݳÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: §Ø»Ýù ѳë»É »Ýù ³½·³ÛÇÝ µ³Ý³ÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ó»õ³íáñÙ³ÝÁ, áñÇ Ï³ñ»õáñ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ýª ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý µ³ó³éÇÏ ³ëïÇ׳ÝÁ, Ù»ñ å³å»ñÇó áõ ѳÛñ»ñÇó Ù»½ ÷á˳Ýóí³Í é³½Ù³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÙ³óáõÃÛáõÝÝ áõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÝ áõ ³½ÝíáõÃÛáõÝÁ¦,- ÷³ëï»É ¿ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ: ØÇçáó³éÙ³Ý ³í³ñïÇݪ áñå»ë 2015 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí É³í³·áõÛÝÁ ׳ݳãí³Í ½áñ³Ù³ëÇ, å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ ѳÝÓÝ»É ¿ å³ïíá ¹ñáß, ÇÝãå»ë ݳ»õ ´³Ý³ÏÇ ûñí³ ³éÃÇí µ³ñ»ËÇÕ× Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Ù»¹³ÉÝ»ñáí å³ñ·»õ³ïñ»É ÙÇ ËáõÙµ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ: 9 771829 258002 16003 > ISSN 1829-2585 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ