Հայ Զինվոր

ÂÆì 20 (1140) 1 - 7 ÐàôÜÆêÆ 2 016 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð www.hayzinvor.am Ø º ð ä ² î Ø à ô Â Ú ² Ü ² Ø º Ü ² Ø º Ì î à Ü À 1918 Ãí³Ï³ÝÇÝ §Ø³ÛÇëÇ 2 8¦ Ï»ñ- ïáÕÝ»ñÁ Ï ³ñáÕ ¿ÇÝ ÙdzÛÝ »ñ³½»É Ý Ù³Ý Ï³Ýáݳíáñ μ³Ý³Ï »õ Ý Ù³Ý Ýáñ ë»- ñáõݹ ï»ëÝ»Éáõ Ù³- ëÇÝ: Ø»Ýù ¹ ³ ï »ë³Ýù: ê. ê³ñ·ëÛ³Ý ÐРݳ˳·³Ñ