Հայ Զինվոր 16-2017

ISSN 1829-2585 17016 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 1 6 ( 11 8 7 ) 26 ²äðÆÈÆ - 2 زÚÆêÆ 2017 ²ñÙ³ï³Ï³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñ »õ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï ñÃáõÃÛ³Ý » õ · ÇïáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ »ï Ñ ³Ù³ï»Õ º ñ»õ³ÝÇ Î ³- ñ»Ý ¸ »ÙÇñ×Û³ÝÇ ³ Ýí³Ý Ù ³ñ½³Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Ñ ³Ù³ÉÇñáõÙ ³ åñÇÉÇ 2 0-Ç ÇÝ Ï ³½Ù³Ï»ñå»É ¿ ñ § ²½·-μ³Ý³Ï 2017¦ Ë áñ³·ñáí Ñ ³Ù³ÅáÕáíÁª Ý íÇñí³Í é ³½Ù³ÏñÃ³Ï³Ý á ÉáñïÇ Ñ ÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇÝ: Ð ³Ù³ÅáÕáíÇ μ ³óÙ³- ÝÁ Ý »ñϳ ¿ ÇÝ Ð Ð Ý ³Ë³·³Ñ ê »ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ, å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñ ì Ç·»Ý ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ, Ï ñÃáõÃÛ³Ý á õ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñ È »õáÝ Ø ÏñïãÛ³ÝÁ, å ³ßïå³Ý³Ï³Ý » õ Ï ñÃ³Ï³Ý · »ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å ³ï³ë˳ݳ- ïáõÝ»ñ, Ñ ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý á õ μ³ñÓñ³·áõÛÝ á õëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ »Ï³í³ñÝ»ñ« á õëáõóÇãÝ»ñ, ¹ ³- ë³ËáëÝ»ñ« ½ ÇÝÕ»ÏÝ»ñ« · Çï³Ï³Ý Ï »ÝïñáÝÝ»ñÇ, Ñ ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý »ñϳ۳óáõóÇã- Ý»ñ: ä³ßïáݳï³ñ ³ ÝÓÇÝù ß ñç»É » Ý Ñ ³Ù³ÅáÕáíÇ ß ñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ μ ³óí³Í ó áõó³Ñ³Ý¹»ëÇ ï ³Õ³í³ñÝ»- ñáõÙ, ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý ¹ ³ßï³ÛÇÝ Ë áѳÝáóáõÙ, ¹ Çï»É » Ý ³ é³ÝÓÇÝ Ñ ³ñóÏÝ»ñáõÙ Ý »ñϳ۳óí³Í ë å³é³- ½ÇÝáõÃÛ³Ý » õ é ³½Ù³Ï³Ý ï »ËÝÇϳÛÇ Ý ÙáõßÝ»ñÁ, Ð Ð é ³½Ù³³ñ¹Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý Ñ ³Ù³ÉÇñÇ ³ ñï³¹ñ³- ï»ë³ÏÝ»ñÁ, Í ³Ýáóó»É Ï ñÃ³Ï³Ý á ÉáñïÇ Ù Ç ß ³ñù ³ é³ç³ï³ñ Ñ ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý »ñϳ۳óñ³Í Íñ³·ñ»ñÇÝ, ³ ñӳݳ·ñ³Í Ñ ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 2 w w w. h a y z i n v o r. a m