Հայ Զինվոր

ÂÆì 27 (1147) www.hayzinvor.am 20 - 2 6 ÐàôÈÆêÆ 2016 вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²¶²ÐÆ Ðð²Ø²Ü²¶ÆðÀ Ü. ¶. îºð-¶ ¶ðƶàðÚ²ÜòÆÜ §êàôð´ ì²ð¸²Ü زØÆÎàÜڲܦ Þø²ÜÞ²Üàì ä²ð¶ºì²îðºÈàô زêÆÜ Ô»Ï³í³ñí»Éáí 2005 Ãí³- ϳÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí` г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ- ÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý 55- ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 16-ñ ñ¹ Ï»ïáí ¨ ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí §Ð³Û³ëï³- ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³- Ø»ñ μ³Ý³ÏÁ å³ßïå³Ý»É ¿ áã ÙdzÛÝ ²ñó³ËÁ, ³ÛÉ»õ áÕç г۳ëï³ÝÝ áõ ³ß˳ñÑÇ Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Ï³Ý å³ñ·¨Ý»ñÇ ¨ å³ïí³- íáñ ÏáãáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ г- Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ` áñáßáõÙ »Ù. ´³Ý³Ï³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÍáõÙ Ù³ïáõó³Í ·áñ- ³Ïݳéáõ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·»- Ý»ñ³É-ÉÉ»Ûï»Ý³Ýï Üàð²î ¶ðƶàðÆ îºð-¶ ¶ðƶàðÚ²ÜòÆÜ å³ñ·¨³ïñ»É ì³ñ¹³Ý ßù³Ýß³Ýáí: §êáõñμ سÙÇÏáÝ۳ݦ