Հայ Զինվոր 22-2017

ISSN 1829-2585 17022 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 2 2 ( 11 9 3 ) 7 - 13 ÐàôÜÆêÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ÐàôÜÆêÆ 1-À ºðºÊ²ÜºðÆ Æð²ìàôÜøܺðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ úðÜ ¾ ²ñ»°õ á õÝ»ë ù á ³ ãù»ñáõÙ« øá ³ ãù»ñáõÙ« ù á Ó »éù»ñáõÙ« øá ³ Û¹ ÷ ³Ù÷ÉÇÏ Ã ³ÃÇÏÝ»ñáõÙ« øá Ë ³ïáõïÇÏ ³ ãÇÏÝ»ñáõÙ: - øá Ë ³ïáõïÇÏ ³ ãÇÏÝ»ñáí äÇïÇ Ý ³Û»°ë Ù Ç û ñ Ñ »éáõÝ« ¸ñá°ß å ÇïÇ å ³Ñ»ë Ù Ç û ñ øá ³ Ùñ³ó³Í Ó »éÇÏÝ»ñáõÙ« - àõ ã Ù³ñáÕ Ç Ù » ñ·»ñáí äÇïÇ · Ý³ë ¹ »åÇ · ñáÑ: ºÔÆÞº â ²ðºÜò