Հայ Զինվոր

Â Æ ì 4 0 ( 11 6 0 ) 12 - 18 ÐàÎîºØ´ºðÆ 2016 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 8 - À î ² Ü Î Æ ê î Æ ú ð Ü ¾ ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 8 ¬ÇÝ Ç ñ»Ýó Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ïáÝÝ » Ý Ý ßáõÙ Ñ ³Û ï³ÝÏÇëïÝ»ñÁ« Ç ëÏ 1 0¬Çݪ é ³¹Ç³óÇáÝ, ùÇÙÇ³Ï³Ý »õ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ½áñù»ñÁ£ ² ½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ μáÉáñ ïáÝ»ñÝ ëå³ëí³Í »Ý »°õ Ñ³Û ½ÇÝíáñÇ Ñ³Ù³ñ« »°õ ·»Ý»ñ³ÉÇ£ ø³ÝÇ á ñª ³éÇà »Ý ÁÝÓ»éáõÙ Ù»Ï ³Ý·³Ù »õë Ñå³ñïáõÃÛ³Ùμ ÷³ëï»Éáõ« áñ 21¬ñ¹ ¹³ñ ûõ³ÏáË³Í Ñ ³Ûáó ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃÛ³Ý ³ ½·³ÛÇÇÝ μ³Ý³ÏÝ Ç ñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÝ ë Ïë»É ¿ ¹ Åí³ñÇÝ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí« μ³Ûó å ³ïíáí á õ ѳÕóݳÏáí ¿ ¹áõñë »Ï»É Ïñ³ÏÇ ×Çñ³ÝÝ»ñÇó« ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¹Åí³ñÇÝ × ³Ý³å³ñÑ ¿ ³ Ýó»É« ³ñÛ³Ùμ ·Í»É ¿ Ç ñ » ñÏñÇ ë ³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ á õ å ³Ñ»É ³ÝÝí³×« ³ ݳéÇÏ » õ ³ Ûëûñ Ç ñ ï »ÕÝ áõÝÇ ³ ß˳ñÑÇ μ³Ý³ÏÝ»ñÇ ß ³ñùáõÙª áñå»ë ѳÕóͫ Ñ ³Ûñ»Ý³ë»ñ« μ³ñá۳ϳݫ Ñ ½áñ á õ á ·»Õ»Ý μ³Ý³Ï£ Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 1 0 - À è ² ¸ Æ ² ò Æ à Ü , ø Æ Ø Æ ² Î ² Ü º ì Î º Ü ê ² ´ ² Ü ² Î ² Ü ¼ à ð ø º ð Æ ú ð Ü ¾