Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17004 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 4 ( 11 7 5 ) 1 - 7 öºîðì²ðÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ÐРݳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓÁª ÝíÇñí³Í ´³Ý³ÏÇ ûñí³Ý êÇñ»ÉÇ° Ñ ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ« ß ÝáñѳíáñáõÙ » Ù Ó »½ Ð ³ÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇ û ñí³ » õ Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ ÇÝí³Í á õ- Å»ñÇ Ï ³½Ù³íáñÙ³Ý 2 5-ñ ñ¹ ï ³ñ»¹³ñÓÇ Ï ³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ: гÛÏ³Ï³Ý μ ³Ý³ÏÁ ë ï»ÕÍí»ó Ù »ñ å »ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í »ñ³- ϳݷÝÙ³ÝÁ ½ áõ·ÁÝóó« ë ³Ï³ÛÝ μ ³Ý³ÏÇ Ï ³½Ù³íáñáõÙÁ ë Ïë- í»É ¿ ñ ³ í»ÉÇ í ³Õ: ² ÛÝ ë Ïëí»É ¿ ñ á ã à » í »ñ»õÇó« ³ Û É Ý »ñù»õÇóª ÇÝùݳμáõË » õ Å áÕáíñ¹Ç Ç Ýùݳå³ßïå³Ý³Ï³Ý μݳ½¹áí: êáõÙ·³ÛÇÃáõÙ« ´ ³ùíáõÙ » õ ² ¹ñμ»ç³ÝÇ ³ ÛÉ μݳϳí³Ûñ»ñáõ٠вÚàò ´²Ü²Î ͳí³Éí³Í ¹ ³Å³Ý Ç ñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í »ñ³ñÃݳóñÇÝ Ù »ñ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ ÇßáÕáõÃÛáõÝÁª Ï áïáñ³ÍÝ»ñÇ » õ · ³ÕÃÇ × ³Ý³- å³ñÑÝ»ñÇ ë ³ÑÙéÏ»óáõóÇã ï »ë³ñ³ÝÝ»ñáí: î ³ñ»ñ³ÛÝáñ»Ý Ó»õ³íáñíáÕ« μ ³Ûó Ë áñ³å»ë · Çï³Ïóí³Í Ï ³Ù³íáñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ » õ Ï ³Ù³íáñÝ»ñÇ ³ é³çÇÝ ç áϳïÝ»ñÁ ¹ ³ñÓ³Ý ³ ÛÝ áñ á õ Ñ ³Õó- ˳ñÇëËÁ« á ñÇ í ñ³ å ÇïÇ μ³ñÓñ³Ý³ñ ÷ ³é³íá Ï³Ý Ù Ç μ éáõÝóùª Ð ³ÛÏ³Ï³Ý μ ³Ý³ÏÁ: Ø»Ýùª á ñå»ë ³ ½·« Ñ ³Ù³ËÙμí»óÇÝù: ² Û¹å»ë í »ñçÇÝ ³ Ý- ·³Ù Ñ ³Ù³ËÙμí»É ¿ ÇÝù ê ³ñ¹³ñ³å³ïáõÙ: Ø »½ ã í³Ë»óñÇÝ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç · »ñ³½³ÝóáÕ é »ëáõñëÝ»ñÁ: ² í»ÉÇÝ« ³ Û¹ Ñ ³Ý- ·³Ù³ ³ÝùÁ Ù »½ ë ïÇå»ó É ñç³Ý³É« Ñ ³í³ùí»É » õ Ï »ÝïñáݳݳÉ: Ø»ñ μ³Ý³ÏÁ Ó »õ³íáñí»ó Ï éíÇ ¹ ³ßïáõÙ« Ç ëÏ Ã ßݳÙáõ ¹ »Ù Ù å³ï»ñ³½ÙÁ í ³ñáõÙ ¿ ÇÝù μ³éÇ μ áõÝ Ç Ù³ëïáí Ù »ñ ï ³Ý Ù »ç: 2