Հայ Զինվոր

Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 4 6 ( 11 6 6 ) 23 - 29 ÜàںشºðÆ 2016 w w w. h a y z i n v o r. a m ½·³ÛÇÝ ³ Ý ³ ù , ¿ Ý ÉÇ ³Ù»Ù³ï ³í» Ñ Ý ³ Ý Ï ³ Ý ÛáõÙ ¿ ³½- ³ ³ é ³ Í ²½·-μ Á Ï ³ Ý ³ ½·³ÛÇÝ μ ³ ñ á Ç Ý ³ ø : Á μ ³Ý³Ï ùÝ ³½·Ý ¿: Ý Ç ó Ý » Ñ Á Ï ³ ³Ý ¶êÚ²Ü ·ÇÝ, ÇëÏ ³½·-μ ìƶºÜ ê ²ð ñ õÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ á Ý ³ å ßï ³ å Ð Ð Üð² ¼ºÜøÀ زðîÆ ¸²ÞîàôØ... ²Ûë ï ³ñÇ Ý ßíáõÙ ¿ ýáïáÉñ³·ñáõÃÛ³Ý 175- ³ÙÛ³ÏÁ: àõëïÇ Ù»Ýù ã»Ýù Ï ³ñáÕ ß ñç³Ýó»É Ù»ñ ³ÛÝ ýáïáÉñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³ÝóÝ»Éáí ³ÙμáÕç ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½Ùáíª í³í»ñ³·ñ»É »Ý Ù»ñ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³Ûë ϳñ¨áñ³·áõÛÝ ßñç³ÝÁ: ²Ûë ³Ý·³Ù Ù»ñ ûñÃÇ ¿ç»ñáõÙ ÏѳݹÇå»Ýù é³½Ù³Ï³Ý Éáõë³ÝϳñÇã سùë- ²ñß³Ï êÇí³ëÉÛ³ÝÇÝ: 8