Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17012 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 1 2 ( 11 8 3 ) w w w. h a y z i n v o r. a m 29 زðîÆ - 4 ²äðÆÈÆ 2017 Ø ³ñïÇ 2 0-Ç Çó 2 5-Á Á Ñ ³ÛÏ³Ï³Ý » ñ- Ïáõ Ñ ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷ áË- ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ß ñç³Ý³ÏáõÙ ² ñó³ËÇ Ñ ³- ñ³í³ÛÇÝ á õÕÕáõÃÛ³Ùμ ï »Õ³Ï³Ûí³Í ½ áñ³- í³ñųñ³ÝÝ»ñÇó Ù »ÏáõÙ ³ Ýóϳóí»ó · Ý- ¹³ÛÇÝ Ù ³ñï³í³ñ³Ï³Ý ½ áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝ Ý: ÇÝ ½ áñ³í³ñÅáõÃÛ³Ý » ½ñ³- سñïÇ 2 5-Ç ÷³ÏÇã` Ù ³ñï³Ï³Ý Ñ ñ³Ó·áõÃÛ³Ý ÷ áõÉÝ ¿ñ:  »Ù³Ý ¿ ñª § ¶Ý¹Ç » õ á õŻճóÙ Ù³Ý Ù Ççáó- Ý»ñÇ μ»ñáõÙÁ Ù ³ñï³Ï³Ý å ³ïñ³ëï³Ï³- ÝáõÃÛ³Ý μ ³ñÓñ ³ ëïÇ׳ÝÇ: Î »Ýïñáݳó- Ù³Ý ß ñç³ÝÇ ½ μ³Õ»óáõÙÁ Á: Ð ³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý Ù³ñïÇ í ³ñáõÙÁ » õ μ³ñ»Ýå³ëï μ ݳ·ÍáõÙ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ ÝóáõÙÁ¦: 2-3