Հայ Զինվոր

ÂÆì 5 (1125) www.hayzinvor.am 17 - 23 öºîðì²ðÆ 2016 Ù»é³ÛÇÝ ³é³çݳ· ²Ûë é»åáñï³ÅÁ Ó ³¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù Íáõ٠ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ëñ³ÝóÇó, óñïÇó ³Û ëÇÝ ã¿, áñáíÑ»ï»õ ¹ áñáõÙ, áã ¿É Ñ³Ï³é³Ï ï»Õ áã Ù»ÏÁ ãÇ Ëáë ¿, ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¹ÇÝ ¹ÇٳϳۻÉáõ í×é ñ³Ù³ñáõÙ: ²Ûë é»åá ³Û¹ ¿É µÝ³Ï³Ý »Ý Ñ ¿, ë³ñ¹Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ï³ÅÁ ³ÛÝ »ñÇï³ í³Í ÑáÕ³ÏïáñÇ å³ áñáÝù Çñ»Ýó íëï³Ñ 4 »ñÝ »Ý: ï³ë˳ݳïáõÝ »õ ï 9 771829 258002 16005 > ISSN 1829-2585 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ²è²æܲ¶ÆÌÀ غÜø ºÜø ...ºë ųÛéÇ ÝÙ³Ý Ï³Ý·Ý³Í »Ù ³Ùáõñ: ²í. Æë³Ñ³ÏÛ³Ý Üºðβ° ºØ... èàôê β¼²ÎܺðÀ... Üàð æàôÔ²ÚàôØ 5 7 ²Üܲ غÈÆøÚ²Ü Â²Èº²ÂÆ ¼ºÎàôÚòÀ... 8-9 12