Հայ Զինվոր

ÂÆì 16 ( 1136) 4 - 1 0 Ø ²ÚÆêÆ 2016 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð www.hayzinvor.am §Ø²ðî²Î²Ü ʲ⦠»ñÏñáñ¹ ³ëïÇ׳ÝÇ ßù³Ýß³Ý` ¼ÆÜìàðÆÜ ²åñÇÉÇ 3 0-Ç ÇÝ Ð Ð å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê »Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ ½ ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Å ³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕ, ß³ñ- ù³ÛÇÝ Ð ³ñáõÃÛáõÝ ´³¹³ÉÛ³ÝÇÝ ¿ Ñ ³ÝÓÝ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ å ³ßï- å³ÝáõÃÛ³Ý á õ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ å³ÑáíÙ³Ý · áñÍáõÙ óáõ- ó³μ»ñ³Í μ³ó³éÇÏ ³ ñÇáõÃÛ³Ý, ³ ÝÓÝáõñ³óáõÃÛ³Ý á õ Ñ Ùïáõ- ÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ РРݳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ½ÇÝíáñÇÝ ßÝáñÑí³Í § سñï³Ï³Ý Ë ³ã¦ » ñÏñáñ¹ ³ ëïÇ׳ÝÇ ßù³Ýß³ÝÁ: ÐÐ é ³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Õ »Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ ÝáõÝÇó Ë áñÇÝ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝ Ñ ³ÛïÝ»Éáí ½ ÇÝͳé³ÛáÕÇÝ ¨ Ý ñ³ Í ÝáÕÝ»- ñÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ý íÇñí³Í ½ ³í³Ï ¹³ïdzñ³Ï»Éáõ ѳٳñ` ÐÐ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝ- Û³ÝÝ Áݹ·Í»É ¿ , á ñ áÕç ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿ Ñå³ñï³ÝáõÙ Ù »ñûñÛ³ Ñ»- ñáëÝ»ñÇ ë Ëñ³Ýùáí, ¨ ß ³ñù³ÛÇÝ Ð ³ñáõÃÛáõÝ ´ ³¹³ÉÛ³ÝÇ á õ Ýñ³ ÝÙ³Ý ïճݻñÇ û ñÇݳÏÁ ¨ ë Ù»Ï ³ å³óáõÛóÝ ¿ ³ ÛÝ μ³ÝÇ, áñ Ñ ³ÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝáõÅÝ Çñ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ùμ, ½ÇÝͳé³- ÛáÕÝ»ñÇ μ³ñáÛ³Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý μ³ñÓñ Ù ³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ Ù³ñï³- Ï³Ý á ·áõ ß ÝáñÑÇí å³ïñ³ëï ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ í ³ÛñÏÛ³Ý ×Ýß»Éáõ ѳϳé³Ïáñ¹Ç ó³Ýϳó³Í · áñÍáÕáõÃÛáõÝ: