Հայ Զինվոր

Â Æ ì 5 0 ( 11 7 0 ) 21 - 27 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2016 ºë ù»½ ëÇñáõÙ »Ù, ½ÇÝíá°ñ §Ð³Ûáó μ ³Ý³ÏÇ ½ ÇÝíá° ñ , ó³ÝϳÝáõÙ » Ù, á ñ É ÇÝ»ë Ë Ç- ½³Ë » õ Ñ ³Ù³ñÓ³Ï... ú ·Ý»ë ÁÝÏ»ñÝ»ñǹ » õ å ³ßïå³Ý»ë Ù»ñ Ñ ³Ûñ»ÝÇùÁ... º ë · Çï»Ù, á ñ ¹áõ Ñ ³ÝáõÝ Ù »ñ Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ » õ ÅáÕáíñ¹Ç å ³ïñ³ëï » ë Ý áõÛ- ÝÇëÏ Ï Û³Ýù¹ ½ áÑ³μ» »ñ»É, μ ³Ûó »ë á õ½áõÙ » Ù ù »½ á Õç » õ ³ éáÕç ï»ëÝ»É, Ç Ýãå»ë ³ Ûë Ý Ï³ñáõÙ¦£ ¶ºìàð¶ Ê ²â²îðÚ²Ü 6 ³ ¹³ë³ñ³Ý 10-11 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m