Հայ Զինվոր

ÂÆì 9 (1129) 9 771829 258002 16009 > ISSN 1829-2585 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð www.hayzinvor.am 16 - 22 زðîÆ 2016 ºë ѳÕÃ³Í ½ÇÝíáñ »Ù... ºë ë³Ñٳݳå³Ñ »Ù« »ë ѳÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³Ý »Ù« »ë ½ÇÝíáñ »Ù©©© ³Ûë µ³é»ñÇ Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ ¹áõ ½·áõÙ »ë ³Ù»Ý ûñ« ³Ûë µ³é»ñÇ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ ù»½ ½·áÝáõÃÛ³Ý ¿ ÏáãáõÙ ³Ù»Ý í³ÛñÏ۳ݫ ³Ûë µ³é»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á µ³½Ù³å³ïÏáõÙ ¿ ùá áõÅÁ« ϳÙùÁ« Ëǽ³ËáõÃÛáõÝÁ£ ºï ݳÛÇñ« ã³÷Çñ ùá ëÇñá ï³ñ³ÍùÁ« ½·³ ³ñÙ³ïǹ áõÅÁ©©© áõ ѳÛñ»ÝÇùÁ ùá Ý»ñëáõÙ áñáÝÇñ£ лïá íëï³Ñ³µ³ñ ³ë³ª »ë ѽáñ »Ù« »ë ³Ýå³ñï »Ù« »ë ѳÕÃ³Í ½ÇÝíáñ »Ù... èàôê²êî²ÜÀ ¼àðøºðÀ ¸àôðê ¾ ´ºðàôØ êÆðƲÚÆò ²ÈÆÞêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü êîºÔÌàôØÀ IJزܲÎÆ Ð²ðò ¾ 3 3 ì²ð¸²Ü êîºö²ÜÚ²Ü (¸àôÞزÜ)-50 4-5 вںðÆ ´èÜÆ ÆêȲزòàôØÀ òºÔ²êä²ÜàôÂÚ²Ü ¸ðêºìàðàôØ ¾ð βܲÚøª ¼ÆÜìàðÆò ØÆÜâºì ܲʲð²ð 8-9 14