Հայ Զինվոր

Â Æ ì 4 2 ( 11 6 2 ) §Ø 26 ÐàÎîºØ´ºðÆ - 1 ÜàںشºðÆ 2016 »½ å ³ñï³¹ñáõÙ » Ý ë å³é³½ÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù ñ- ó³í³½ù, Ù »Ýù å »ïù ¿ Ï ³ñáճݳÝù ù ³ÛÉ ³é³ç ³ Ý»É » õ å ³ïñ³ëïí»É á ã à » » ñ»Ïí³, ³ ÛÉ í ³Õí³ å ³- ï»ñ³½ÙÇÝ: ² Û¹ × ³Ý³å³ñÑÇÝ Ù »Ýù å »ïù ¿ ß ³ï ë ó÷ Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m Üì²¼²¶àôÚÜ ØÆæàòܺðàì ·Ý³Ñ³ï»Ýù, à » á ñÝ ¿ Ù »ñ Ï ³ñ ñÇùÁ, Ç Ýã á õÝ»Ýù Ù »ñ ½ ÇݳÝáó- Ý»ñáõÙ, » õ Ç Ýã å »ïù ¿ ³ í»É³óÝ»É, á ñ ³ Û¹ å ³Ûù³ñÁ Ý í³½³- ·áõÛÝ Ù ÇçáóÝ»ñáí í ³ é³í»É³·áõÛÝ ³ ñ¹ÛáõÝù ï ³¦: ìƶºÜ ê ²ð¶êÚ²Ü ÐÐ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñ ²è²ìºÈ²¶àôÚÜ ²ð¸ÚàôÜø