Հայ Զինվոր

ÂÆì 18 ( 1138) ܲºì ÄäÆîàì äÆîÆ Ð²ÔºÜø 18 - 2 4 زÚÆêÆ 2016 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð www.hayzinvor.am г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ Ðð²Ø²Ü²¶ÆðÀ 2016 Âì²Î²ÜÆ ²Ø²è²ÚÆÜ ¼àð²Îàâ ²ÜòβòܺÈàô ºì ¼àð²òðàôØ Î²î²ðºÈàô زêÆÜ ÐÇÙù Á ݹáõÝ»Éáí §¼Çݳå³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ г۳ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 1 1-ññ¹ ¨ § ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 6-ññ¹ Ñ á¹í³ÍÝ»ñÁ` á ñ á ß áõ Ù » Ù. 1. 2 016 à í³Ï³ÝÇ Ù ³ÛÇë-Ñ ÑáõÉÇë ³ÙÇë- Ý»ñÇÝ ³ ÝóϳóÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³- å»ïáõÃÛ³Ý ³ ñ³Ï³Ý ë»éÇ ³ ÛÝ ù³Õ³ù³- óÇÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÁÝï- ñ³Ýù³ÛÇÝ Í ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ù³é³ÛÇÝ ½áñ³ÏáãÁ, áñáÝó 18 ï³ñÇÝ Éñ³ÝáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 3 0-ÁÁ Ý»ñ³éÛ³É, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÝ ù ³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ, áñáÝó ݳËÏÇÝáõÙ ïñí³Í å ³ñï³¹Çñ ½ ÇÝíáñ³- Ï³Ý Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý ½áñ³ÏáãÇó ï³ñÏ»ïÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ¹³¹³ñ»É ¿ ÙÇÝ㨠2016 Ãí³Ï³- ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 3 0-ÁÁ Ý»ñ³éÛ³É: 2. ² å³Ñáí»É ³ ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ ß˳- ï³Ýù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ- ÙÁ ¨ Ç ñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: 3. 2016 Ãí³Ï³ÝÇ Ù ³ÛÇë-Ñ ÑáõÉÇë ³ ÙÇë- Ý»ñÇÝ ½áñ³óñ»É ë³ÑÙ³Ýí³Í Å ³ÙÏ»ïáõÙ å³ñï³¹Çñ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý ¨ ³ ÛÉÁÝïñ³Ýù³- ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ³Ýó³Í ½ÇÝͳé³ÛáÕ- Ý»ñÇÝ: 4. ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó ³ ñÓ³Ï»É ë ³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïáõÙ ³ ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ ß˳ï³Ý- ù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ³Ýó³Í ͳé³ÛáÕÝ»- ñÇÝ: 5. Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³- é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ` ëáõÛÝ Ññ³Ù³Ý³·ÇñÝ á õÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá »ñÏß³μ³ÃÛ³ ųÙÏ»- ïáõÙ ÁݹáõÝ»É ëáõÛÝ Ññ³Ù³Ý³·ñÇ Ï Çñ³ñ- ÏáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙ: Þ³ñù³ÛÇÝ ÐàìвÜܺê ê²ð¸²ðÚ²Ü Èáõë³ÝϳñÁª ² ñ»· ì ²ð¸²ÜÚ²ÜÆ 6. ê áõÛÝ Ñ ñ³Ù³Ý³·ÇñÝ á õÅÇ Ù»ç ¿ Ùï- ÝáõÙ å ³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ Ñ ³- çáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó: 2016-005-113