Հայ Զինվոր

ÂÆì 12 ( 1132) www.hayzinvor.am 6 - 1 2 ² äðÆÈÆ 2016 ú¯Ü ²Ü¸ð Ú²è²æ Æ ½ ¿ Ý , Ç í ñ ¿ ¯ Å , û ° Ý ³ Ý ¹ ñ Û ³ é ³ ç , Æ ½ ¿ ¯ Ý , Ç í ñ ¿ ¯ Å , Ù Ç ¯ Ó ³ Ë Ù Ç ¯ Û ³ ç . . . Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Ø »ñ μ ³Ý³ÏÁ Ï ñÏÇÝ Ñ ³Õû- Éáõ ¿ ³ ¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý μ³- ݳÏÇÝ, Ù »ñ Å áÕáíáõñ¹Á Ï ñÏÇÝ Ñ ³Õ- ûÉáõ ¿ ² ¹ñμ»ç³ÝÇ Å áÕáíñ¹ÇÝ: Ø»Ýù Ï ³ë»óñÇÝù Ù »ñ Ñ áÕÁ Ùï³Í Ñ ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ³ é³ç˳- Õ³óáõÙÁ á õ » ï ß åñï»óÇÝù Ý ñ³Ý: Ð³Û ½ ÇÝíáñÝ ³ å³óáõó»ó, á ñ ³Ùáõñ Ï ³Ý·Ý³Í ¿ Ç ñ Ý ³ËÝÇÝ»ñÇ ÑáÕÇ í ñ³ á õ » ñμ»ù, á ã Ù »ÏÇÝ Ã áõÛÉ ã Ç ï³ ³ ëå³ï³Ï»Éáõ Ç ñ Ñ ³Ûñ»ÝÇùÁ: ºñμ»ù Ù »ñ Å áÕáíáõñ¹Á ³ Ûëù³Ý ѽáñ á õ Ñ »ñáë³Ï³Ý ã Ç » Õ»É: ºñμ»ù Ð ³Û³ëï³ÝÁ, ê ÷ÛáõéùÁ, ²ñó³ËÝ á õ Ù »ñ μ ³Ý³ÏÁ ³ Ûëù³Ý ÙdzѳÙáõé, á ·»Õ»Ý á õ ³ Ùáõñ ã »Ý »Õ»É: Ø»Ýù Ñ ³ÕÃ»É á õ Ñ ³ÕûÉáõ » Ýù, áñáíÑ»ï»õ Ù »ñ Å áÕáíáõñ¹Á, ³ Ù- μáÕç ³ ß˳ñÑÇ Ñ ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ ³Ûñ»- ÝÇùÇ Ñ ³Ý¹»å Ç ñ ³ ÝÓݳ½áÑ ë Çñáí Ï³Ý·Ý³Í ¿ Ù »ñ μ³Ý³ÏÇ Ã ÇÏáõÝ- ùÇÝ, å ³ïñ³ëï Ï Û³ÝùÁ Ý íÇñ³μ»- ñ»Éáõ Ñ ³Ûáó ³ Ý·³Ù Ù Ç Ã Ç½ Ñ áÕÇ Ñ³Ù³ñ: Ø»Ýù Ñ ³ÕÃ»É á õ Ñ ³ÕûÉáõ » Ýù, ù³ÝÇ á ñ í ï³Ý·Ç å ³ÑÇÝ ½ áñù ¿ á õ μ³Ý³Ï ¿ ¹ ³éÝáõÙ ³ ÙμáÕç Ñ ³Û Å á- Õáíáõñ¹Á: º ë Ï ñÏÇÝ Ñ Ç³ó³Í » Ù Ñ ³Û ½ÇÝíáñÇ Ï ³Ùùáí, á õÅáí, ù ³çáõ- ÃÛ³Ùμ, Ñ ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ùμ: Ð³Û ½ ÇÝíáñÇó É ³í ½ ÇÝíáñ ã ϳ ³ß˳ñÑáõÙ: Ð³Û ½ ÇÝíáñÇó ù ³ç ½ ÇÝíáñ ã ϳ ³ß˳ñÑáõÙ: Ð³Û ½ ÇÝíáñÇ å »ë Ç ñ Ñ ³Ûñ»ÝÇùÁ ëÇñáÕ ½ ÇÝíáñ ã ϳ: ²Ûë ³ ñϳͳËݹñáõÃÛáõÝÁ ß ³ï ͳÝñ Ñ »ï»õ³ÝùÝ»ñ á õÝ»ó³í ² ¹ñ- μ»ç³ÝÇ Ñ ³Ù³ñ » õ ¹ »é Ï áõݻݳ: ²¹ñμ»ç³ÝÁ Ù ³ñ¹Ï³ÛÇÝ » õ Ý Ûáõó- Ï³Ý Ù »Í Ï áñáõëïÝ»ñ á õÝ»ó³í. ³å³óáõó»Éáí, á ñ Ç ñ Ñ áËáñï³Ýù- Ý»ñÁ ë Ý³Ù»ç » Ý á õ ë áõï: Ø»Ýù » Ýù ³ Ûëûñ ¹ ñáõÃÛ³Ý ï »ñÁ: àõ í ×é³Ï³Ý » Ýù ï ñ³Ù³¹ñí³Í: ²¹ñμ»ç³ÝÇ Õ »Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹ »é åÇïÇ μ³ó³ïñÇ Ç ñ Å áÕáíñ¹ÇÝ, à » ÇÝãÇ Ñ ³Ù³ñ ¿ ÇÝ ³ Û¹ù³Ý Ù ³ñ¹Ï³- ÛÇÝ Ï áñáõëïÝ»ñÁ, à » Ç Ýãáõ ÷ áñÓ»ó Ý»ñËáõÅ»É á õñÇßÇ Ñ áÕÁ á õ Ï áïáñ»ó Çñ ½ ³í³ÏÝ»ñÇÝ: ȺìàÜ Ø Ü²ò²Î²ÜÚ²Ü ÈÔÐ ä ´ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñ ·»Ý»ñ³É-ÉÉ»Ûï»Ý³Ýï