Հայ Զինվոր

Â Æ ì 3 8 ( 11 5 8 ) 28 êºäîºØ´ºðÆ - 4 ÐàÎîºØ´ºðÆ 2016 ¸Æî²ðÎìºÈ ¾ ¼ÆÜìàð²Î²Ü ̲è²ÚàôÂÚ²Ü ºì زðî²Î²Ü кð²ä²ÐàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü ÀܲòøÀ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñÇ å³ßïáݳ- ϳï³ñ ê »Ûñ³Ý ú ѳÝÛ³ÝÁ ë »åï»Ùμ»ñÇ 2 4-Ç ÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ûóáí » Õ»É ¿ Ñ ³Ýñ³å»ïáõ- ÃÛ³Ý Ñ ³ñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý ë³Ñٳݳ·áïáõÙ ï»Õ³- ϳÛí³Í ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ: ³ï³ÏÝ ¿ ñ ï »ÕáõÙ ¹ Çï³ñÏ»É ½ ÇÝíáñ³- ²ÛóÇ Ý å³ Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¨ Ù ³ñï³Ï³Ý Ñ »ñóå³Ñáõ- ÃÛ³Ý Ï ³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Á ÝóóùÁ: سñï³Ï³Ý ѻݳϻï»ñáõÙ ê »Ûñ³Ý ú ѳÝ- Û³ÝÝ ëïáõ·»É ¿ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ¨ ÇÝŻݻñ³Ï³Ý ÝÁ, Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝ μݳ·ÍÇ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ¹ Çñù»ñÇ ¨ ³ Ùñ³ßÇݳ- Ï³Ý Ï ³éáõÛóÝ»ñÇ μ³ñ»É³íÙ³Ý á õ Ï ³Ñ³íáñÙ³Ý ³ï³ÝùÝ»ñÇ Á ÝóóùÁ: ä ³ßïå³Ý³Ï³Ý · »- ³ß˳ ñ³ï»ëãáõÃÛ³Ý Õ »Ï³í³ñÇ á õß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï »Ýïñá- Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝ ÝáõÙ »Ý »Õ»É ݳ¨ Ù³ñï³Ï Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ¨ ë ³ÝÇï³ñ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ å ³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ë ÝÝ¹Ç áñ³ÏÁ,, ï »ë³Ï³ÝÇÝ ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý å ³ÛÙ³Ý- Ý»ñÁ: ê»Ûñ³Ý ú ѳÝÛ³ÝÁ ³Ûó»É»É ¿ ݳ¨ ³åñÇÉÛ³Ý ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Á Ýóó- ù³éûñÛ³ Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕ ùáõÙ ½áÑí³Í, §Ø³ñï³Ï³Ý Ë ³ã¦ ³é³çÇÝ ³ë- ïÇ׳ÝÇ ßù³Ýß³ÝÇ ³ëå»ï ² ݹñ³ÝÇÏ ¼áÑñ³μ- ÝÇ Ñ ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ: Þ ÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ ³Ûï- Û³Ý Ý»Éáí ç »ñÙ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ ßÝáñѳíá- ñ»Éáí ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ ÐÐ ³Ýϳ- ËáõÃÛ³Ý 2 5-ññ¹ ï ³ñ»¹³ñÓÇ ³ éÃÇíª ê »Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÝ Ç ñ ½ áñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿ Ñ ³ÛïÝ»É Ñ ³Ûñ»- ÝÇùÇ ë ³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ ³Ù³ñ ½áÑí³Í ½ ÇÝͳé³ÛáÕÇ Á Ýï³ÝÇùÇÝ ¨ Ýß»É, áñ áõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñá å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ Çñ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý- Ý»ñáõÙ ë ³ï³ñ ϳݷݻÉáõ Ýñ³Ýó ¨ Ù Ý³ó³Í μá- áñ ½ ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ Ñ ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ: Éá ²Ýϳßϳݹ ÙÃÝáÉáñïáõÙ ³Ýó³Í ѳݹÇå- Ù³Ý Á ÝóóùáõÙ ² ݹñ³ÝÇÏÇ Ñ ³ÛñÁ í »ñÑÇᯐ ¿ áñ¹áõ Ñ»ï ϳåí³Í Ñ Çß³ñÅ³Ý ¹ñí³·Ý»ñÝ á õ ½ÇÝͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ»Éáõ Ý ³ËûñÛ³ÏÇÝ Ý ñ³Ý »ñÁ: ²ïáÙ ¼áÑñ³μÛ³ÝÁ Ùdzų- ïí³Í å ³ï·³ÙÝ» Ù³Ý³Ï Ñ ³í³ëïdzóñ»É ¿ , áñ å ³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³é³çÇÝ Ç ëÏ ³ ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹ »åùáõÙ Ù Ñ ³- Ù³Éñ»Éáõ ѳÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñÁ£ Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m