Հայ Զինվոր 28-2017

ISSN 1829-2585 17028 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 2 8 ( 11 9 9 ) 19 - 25 ÐàôÈÆêÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m вÜð²äºîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²¶²ÐÆ ²Þʲî²Üø²ÚÆÜ ²ÚòÀ î²ìàôÞÆ Ø²ð¼ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ« ¼àô ·»ñ³·áõÛÝ ·É˳íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ûóáí Ù»ÏÝ»É ¿ î³íáõßÇ Ù³ñ½: ºñÏñÇ Õ»Ï³í³ñÁ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ»ï »Õ»É ¿ ÑÛáõëÇë³ñ»õ»ÉÛ³Ý ë³Ñٳݳ·áïáõ Ù³ñï³Ï³Ý ¹Çñù»ñÇó Ù»ÏáõÙª ßñ- ç»É Ù³ñï³Ï³Ý ѻݳϻïáõÙ »õ ͳÝáóó»É ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý áõ ½ÇÝ- íáñÝ»ñÇ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ« ÇÝŻݻñ³Ï³Ý »õ ³Ùñ³ßÇÝ³Ï³Ý Ï³éáõÛó- Ý»ñÇ« Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íÇ׳ÏÇÝ: гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³- ˳·³ÑÁ Ýí»ñÝ»ñáí Ëñ³Ëáõë»É ¿ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ³ÝÓÝíÇñ³x³ñ »õ Ëǽ³ËáõÃÛ³Ùx ³ãùÇ ÁÝÏ³Í ÙÇ ËáõÙx ëå³Ý»ñÇ »õ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ: ܳ ßÝáñѳϳ- ÉáõÃÛáõÝ ¿ ѳÛïÝ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÝ»ñÇÝ« Ù³ÕÃ»É Ýñ³Ýó ѳçáÕáõÃÛáõÝ« x³ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ »õ Áݹ·Í»É« áñ Ýñ³Ýó x³ñ»ËÇÕ× Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ٻͳå»ë ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿, »õ Ýñ³Ýó ßÝáñÑÇí ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ѳݷÇëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ß˳ïáõÙ »õ ½³ñ·³óÝáõÙ Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ: ê. ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ³ÛÝáõÑ»ï»õ Ù³ëݳÏó»É ¿ Æç»õ³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ½áñ³Ù³ëÇ Ýáñ ½Çݳí³ÝÇ x³óÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³íáñ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ« áñï»Õ »ÉáõÛÃÝ»ñáí ѳÝ- ¹»ë »Ý »Ï»É å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ« ½áñ³Ù³ëÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ« ¼àô Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹Á« å³ñï³¹Çñ ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Üáñ³- ϳéáõÛó ½Çݳí³ÝÇ x³óÙ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÇó »õ ѳݹÇë³íáñ »ñÃÇó Ñ»ïá гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ ßñç»É ¿ ½áñ³ÝáóáõÙ« ͳÝáóó»É å³Û- Ù³ÝÝ»ñÇÝ« ½ñáõó»É ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ñ»ï »õ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ׳߳ñ³ÝáõÙ ×³ß»É ½ÇÝíáñÝ»ñÇ áõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ Ñ»ï: