Հայ Զինվոր

9 771829 258002 16008 > ISSN 1829-2585 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 8 (1128) 9 - 15 زðîÆ 2016 ...àð ÎÚ²ÜøÀ Þ²ðàôܲÎìÆ www.hayzinvor.am ¼ñáõÛó ÈÔÐ ä´ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ·»Ý»ñ³É-ÉÉ»Ûï»Ý³Ýï ȺìàÜ Øܲò²Î²ÜÚ²ÜÆ Ñ»ï ä²îð²êî ºÜø ºì° ä²Þîä²ÜàԲβÜ, ºì° вðÒ²ÎàÔ²Î²Ü ä²îºð²¼ØÆ ¾æ 3 ¾æ 4 ÐÐ ¼àô è²¼Ø²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü ØÆîàôØܺðÀ ØÞ²ÎàôÚ γ˳ñ¹Çã ÑÙ³Ûùáí Ⱥàܲð¸àÜ Èáõë³ÝϳñÁª ²ðº¶ ì²ð¸²ÜÚ²ÜÆ øÝùß³ÝùÁ ѳÛïÝíáõÙ ¿ ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ áõŠϳ: ¶»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ ͳÕÏáõÙ ¿ Ñå³ñïáõÃÛ³Ý ÏáÕùÇÝ: ´³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ñáëáõÃÛáõÝ ¿ ÷ÝïñáõÙ: ÜíÇñáõÙÁ Ñ»ÝíáõÙ ¿ ³½ÝíáõÃÛ³ÝÁ: гí³ï³ñÙáõÃÛáõÝÁ Ù»Ïï»ÕíáõÙ ¿ í»ÑáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ... àõ ÍÝíáõÙ ¿ ²ëïÍá ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý åë³ÏÁª ê»ñÁ, áñ ïÇ»½»ñùÁ ϳݷáõÝ Ùݳ, áñ ÏÛ³ÝùÁ ß³ñáõݳÏíÇ... ¾æ 8-9 §Îñ³Ï³ÛÇÝ í³Ñ³Ý 2016¦ ¾æ 15