Հայ Զինվոր

Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 25 ( 1145) www.hayzinvor.am 6 - 1 2 ÐàôÈÆêÆ 2016 Ø»ÏݳñÏ»É ¿ 2016Ã. ³Ù³é³ÛÇÝ ½áñ³ÏáãÁ ¼àð²ÎàâÀ ÊêàôÚÜ ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚ²Ü Üºðøà ÐáõÉÇëÇ 1 -ÇÇÝ Ù »ÏݳñÏ»É ¿ 2 016Ã. ³ Ù³é³ÛÇÝ ½ áñ³ÏáãÁ: ÐÐ ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý · áñÍÁÝóóÁ Ë ëï³·áõÛÝëë í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ ÐÐ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ¼àõ ¶Þ Õ »Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ç ñ³í³å³Ñ Ù ³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï áÕÙÇó: ¼á - ñ³ÏáãÇ ÁÝóóùÝ ³é³í»É û ñÇݳϳÝ, ³ ñ¹³ñ ¨ à ³÷³ÝóÇÏ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ý áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ ½ ÇÝͳé³ÛáõÃÛ³Ý í ³Û- ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ íÇ׳ϳѳÝáõÃÛ³Ý ë ϽμáõÝùáí, ²ì²ðî²Î²Ü вܸÆêàôÂÚàôÜ è²¼Ø²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²ÜàôØ ºðÎÆÜøÀ زøðàôØ ¾ Ðà¶ÆÜ... 6 10 ÇÝãÁ Ñ Ý³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõ٠ϳÝË»Éáõ Ù ÇçÝáñ¹³íáñ- í³Í Ù Çç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê»Ûñ³Ý ú ѳÝÛ³ÝÇ Ñ ñ³Ù³Ýáí Ð Ð å³ßïå å³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³- ˳ñ³ñÇÝ ³éÁÝûñ Ñ ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ë áñÑñ¹Ç Ñ áí³Ýáõ Ý »ñùá ëï»ÕÍí»É ¿ 2016Ã. ³Ù³é³ÛÇÝ ½ áñ³ÏáãÇ Á ÝóóùáõÙ ù³Õ³ù³- óÇÝ»ñÇ ¹ ÇÙáõÙÝ»ñÇ ¨ μáÕáùÝ»ñÇ ù ÝݳñÏÙ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáí: 4-5 ØƲêÆܪ ä²îØàôÂÚ²Ü ºðÂàôØ« ØƲêÆܪ ²è²æܲ¶ÌàôØ 11 ¾ð¸àÔ²ÜÀ öàðÒàôØ ¾ öðÎºÈ Æð ì²ðβÜÆÞÀ 13