Հայ Զինվոր

Â Æ ì 5 1 ( 11 7 1 ) 28 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2016 - 3 ÐàôÜì²ðÆ 2017 ÞÝáñѳíáñ ²Ù³Ýáñ »õ êáõñμ ÌÝáõݹ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ý »Ù, 7 Ç Ý ² ë å³å: º Á é » Ù Ò ÉÇ Ù Ñ³ÛñÇÏ » Æ ñ : Ç Ù ë õ á , õ Ë ´³ñ» »Ù ²ñó³ Ù õ á ñ å ³ ÉÇÝáõÙ: , Ç Ù ã » Ý Û³ ³ ñ Ï ³ ï³ñ» : ³ÝÁ ѳ٠ï õ á Ù áõ½áõÙ » ¿ ã Ý ã ³ Ý Ï Ç ã á ½ÇÝíáñ³ ѳٳñ Ó Ý ñ Ù»ñ Ç Ç Ï ë ñ » ³ Õ õ Ç á ñ ²Ûë ï³ Ý Ýí»ñÁ Ç Å ³ μ ñ³í»ÝÇù Ù ó Ç Õ , ³ Ù ù » ß³ï ÊݹñáõÙ ó ß³ï- Ý ³ ñ Ü »ñÇÝ: ½ÇÝíáñÝ ³ÛÝå»ë ª ë » Õ á : ³ñ Ïï³Ý»ë Ù. »Ã» Ï » Ý õ á É ¿ áñå»ë½Ç ù , Ý Ç Ï ³ ñ ³ ¹ ñ Ý Ï ã ØÇ Ë ÙÇÝ ¿É ³ Ý ß ï Ýß»É Ã » Ñ ñ ½ » » Ù Ù õ ñ ³ñ³, á õÝ ·³É á á ï ³ Ý Ï³ñáÕ³ ѳÛñÇÏë ñÇÝ: Üáñ ï³ I 7 1 0 2 I I Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m