Հայ Զինվոր

ÂÆì 17 ( 1137) زÚÆê. 11 - 1 7 زÚÆêÆ 2016 вÔ²ܲÎܺðÆ ²ØÆê Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð www.hayzinvor.am ܳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ áõÕ»ñÓÁ гÕóݳÏÇ »õ ʳճÕáõÃÛ³Ý ïáÝÇ ³éÃÇí êÇñ»ÉÇ° Ñ ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ êñï³Ýó ßÝáñѳíáñáõÙ »Ù Ó»½ гÕóݳ- ÏÇ ¨ ˳ճÕáõÃÛ³Ý ï áÝÇ ³ éÃÇí: Ø»ñ Å áÕáíñ¹Ç Ñ ³Ù³ñ º ñÏñáñ¹ Ñ ³Ù³ß- ˳ñѳÛÇÝ å ³ï»ñ³½ÙÁ ¹ ³ñÓ³í Ç ëϳå»ë гÛñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½Ù: ´³½áõ٠ѳ- Ûáñ¹ÇÝ»ñ Ïéí»óÇÝ Ç ñ»Ýó Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ ³½³ïáõ- ÃÛ³Ý ¨ É áõë³íáñ ³ å³·³ÛÇ Ñ ³Ù³ñ: ä ³Ûù³- ñ»óÇÝ μáÉáñ ׳ϳïÝ»ñáõÙ, Ù³ñïÇ ¹³ßïáõÙ ¨ ÃÇÏáõÝùáõÙ: ² Ûëûñ Ù»Ýù ѳñ·³ÝùÇ ¨ » ñ³Ë- ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ï áõñù »Ýù Ù ³ïáõóáõÙ Ù»ñ Ñ»ñáë ݳËÝÇÝ»ñÇ å ³Ûͳé ÑÇß³ï³ÏÇÝ, á íù»ñ ѳñ- Ûáõñ ѳ½³ñÝ»ñáí Á ÝÏ³Ý ã ³ñÇùÇ ¹ »Ù å ³Ûù³- ñáõÙ: Ü ³¨ ѳñ·³ÝùÇ ¨ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ý ïáõñù » Ýù Ù³ïáõóáõÙ ³í³Õ ³ ñ¹»Ý ÷áùñ³ÃÇí ³ÛÝ í »ï»ñ³ÝÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ³ Ûëûñ ¿É Ù »ñ Ï áÕ- ùÇÝ »Ý: ê³ áã ÙdzÛÝ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³ÕóݳÏÇ, ³Ûɨ Ë ³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ï áÝ ¿ : Ê áñÑñ¹³ÛÇÝ Ø Ç- áõÃÛ³Ý Ù Ûáõë Å áÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ »ï ÙdzëÇÝ Ù»Ýù ß ³ï à ³ÝÏ ·ÇÝ í ׳ñ»óÇÝù ³ Û¹ Ñ ³Õó- ݳÏÇ Ñ³Ù³ñ` í³ëï³Ï»Éáí Ë ³Õ³ÕáõÃÛáõÝ: ²Û¹ Ë ³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ Ù»½ å ³ïÙ³Ï³Ý Ñ Ý³- ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï í»ó á ñå»ë ³ ½· ÏñÏÇÝ á ïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáõ ï Ýï»ë³å»ë, Ùß³Ïáõóå»ë ¨ ù³- Õ³ù³Ï³Ý³å»ë: ºí Ù»Ýù ·Çï»Ýù ³ Û¹ ˳- Õ³ÕáõÃÛ³Ý · ÇÝÁ: êÇñ»ÉÇ° ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ سÛÇëÇ 9 -ÁÁ Ù»½ Ñ ³Ù³ñ í»ñ³ÇÙ³ëï³- íáñí»ó ¨ í»ñ³³ñŨáñí»ó 1992 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÞáõßÇÇ ³ ½³ï³·ñÙ³Ùμ: ² ñó³ËÇ ¹ ³ñ³íáñ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï »ÝïñáÝÁ, áñ ³í³Ý¹³μ³ñ ÉáõÛë, Ï ñÃáõÃÛáõÝ, · ÇïáõÃÛáõÝ ¨ ³ñí»ëï ¿ñ ë÷- é»É Ç ñ ß áõñçÁ, í »ñ³Íí»É ¿ ñ ß áõñçμáÉáñÁ Ù ³Ñ á õ ³í»ñ ë ÷éáÕ Ññ»ß³íáñ Ïñ³Ï³Ï»ïÇ: ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ Ù »ñ Ï Û³ÝùÇ ¨ Ù³Ñí³Ý Ñ ³ñóÝ ¿ñ, ¨ Ù»Ýù Ý áõÛÝ Ù ³ÛÇëÇ 9-Ç ÇÝ Ï ñÏÝ»óÇÝù Ù»ñ ѳÛñ»ñÇ á õ å³å»ñÇ ë Ëñ³ÝùÁª μ »Ï»Éáí å³- ï»ñ³½ÙÇ ÁÝóóùÁ: ²Û¹ ûñí³ÝÇó 2 4 ï³ñÇ ³Ýóª ³ÝóÛ³É ³ÙÇë, ³ñ¹»Ý Þ áõßÇÝ ³½³ï³·ñ³Í ³ ½³ï³Ù³ñïÇÏ- Ý»ñÇ ½³í³ÏÝ»ñÁ ÏñÏÝ»óÇÝ Çñ»Ýó ѳÛñ»ñÇ ëËñ³ÝùÁ: ºí Ý ñ³Ýù ¹ ³ ³ñ»óÇÝ áã à » ýǹ³- Û³Ï³Ý ç áϳïÝ»ñÇ, ³ ÛÉ ³ ñ¹»Ý ϳ۳ó³Í Ï ³- Ýáݳíáñ μ³Ý³ÏÇ Ï ³½ÙáõÙ: Üñ³Ýù ³ å³- óáõó»óÇÝ, á ñ Ñ ³Û Å áÕáíñ¹Ç Û áõñ³ù³ÝãÛáõñ Ý áñ ë»ñáõݹ å ³ïñ³ëï ¿ Ý áñáíÇ ¨ ³ í»ÉÇ í ëï³Ñá- ñ»Ý å³ßïå³Ý»Éáõ Çñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, Ë ³- Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ ¨ Ç ñ³íáõÝùÝ»ñÁ: êÇñ»ÉÇ° Ñ ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ, ÞÝáñѳíáñáõÙ »Ù μáÉáñÇë ³Ûë Ù»Í ïáÝÇ ³éÃÇí: Ø ³ÕÃáõÙ »Ù Ë³Õ³Õ » ñÏÇÝù ¨ μ³ñ»- μ»ñ ³ ß˳ï³Ýù: