Հայ Զինվոր

Â Æ ì 3 6 - 3 7 ( 11 5 6 - 11 5 7 ) 21 - 27 êºäîºØ´ºðÆ 2016 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m ²ÝϳËáõÃÛáõÝ Î»óó»¯Ý Ð ³Û³ëï³ÝÇ ë ³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ³ ã³Éáõñç Ñ ëÏáÕ Ù »ñ ï ճݻñÁ. Ýñ³Ýù Ù »ñ ³ ½³ïáõÃÛ³Ý Ã Çí Ù »Ï » ñ³ß˳íáñÝ » Ý: ö ³¯éù ² ñó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïÁ Ï »ñï³Í ³ ÝÙ³Ñ Ñ »ñáëÝ»ñÇÝ » õ Ù »ñ μ áÉáñ ù ³ç³ñÇ ï Õ³- Ý»ñÇÝ: ö ³¯éù ³ åñÇÉÛ³Ý Ù »ñ Ï áñÛáõÝÝ»ñÇÝ, á ñ Ñ û¹ë ó ݹ»óñÇÝ Ñ ³Ï³é³Ïáñ- ¹Ç μ áÉáñ Í ñ³·ñ»ñÁ: ÐÐ Ý ³Ë³·³Ñ ê ºðÄ ê ²ð¶êÚ²Ü