Հայ Զինվոր Zin9s

ÂÆì 9 ( 1256) 29 ú ¶àêîàêÆ - 4 ê ºäîºØ´ºðÆ 2018 ¶ºìàð¶ ÊàôÜàÚ²Ü ¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÝ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ »Ý ϳï³ñ»É³·áñÍáõ٠˳ճճå³ÑÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« áñáÝù ¿É ³ñ¹Ûáõݳí»ï ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ: ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê