Հայ Զինվոր Zin3-FINAL

ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê ÂÆì 3 (1250) 18 - 24 ÐàôÈÆêÆ 2018 غÎÜàôØ ºÜ Ðä²ðî àô ²ðIJܲä²îÆì ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð ¸²ìÆ îàÜàÚ²Ü. ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ¼²ð¶²òØ²Ü îºêȲβÜÀ ²é³çÝáõÃÛ³Ý ÷³é³Ñ»Õ »½ñ³÷³ÏÇãÁ ²ÜÆزòƲÚÆ ²ðø²Ü