Հայ Զինվոր Zin10-standart

ÂÆì 1 0 ( 1257) 5 - 1 1 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 018 Ð Ð ä ² Þ î ä ² Ü à ô Â Ú ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ð à ô Â Ú ² Ü Ð ² Ü ¸ º ê ¸Æäàôβвð© вîàôÎ ä²îð²êîàôÂÚàôÜ ²Üò²Ì زðîÆÎÀ