Հայ Զինվոր Zin 7-Standart

Ð Ð ä ² Þ î ä ² Ü à ô Â Ú ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ð à ô Â Ú ² Ü Ð ² Ü ¸ º ê ÂÆì 7 ( 1278) 27 ö ºîðì²ðÆ - 5 زðîÆ 2 019 ÐàìвÜܺê ÂàôزÜÚ²Ü Î³° Ø »Í³ñ»Ýó« Ï ³° î »ñ۳ݫ- ¨ µ ³½áõÙ áõñÇß å á»ïÝ»ñ Ï ³Ý« ´³Ûó  áõÙ³ÝÛ³°ÝÝ ¿ ³ ÝÑ³ë ² ñ³ñ³ïÁ Ù »ñ Ý áñ ù»ñÃáõÃÛ³Ý: º©â²ðºÜ Üò 150