Հայ Զինվոր Zin 7-Standart

ÂÆì 7 (1327) 19 - 2 5 ö ºîðì²ðÆ 2 020 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê гÕóݳÏë Ý íÇñáõÙ »Ù Ù»ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ: Ðå³ñï » Ù« áñ ϳñáÕ³ó³ Ù»ñ »é³·áõÛÝÝ ³Ù»Ý³í»ñ»õáõÙ å³Ñ»Éª Âáõñù ùdzÛÇ »õ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ¹ñáßÝ»ñÇó μ³ñÓñ: ÐáõݳÑéáÙ»³Ï³Ý ÁÙμß³Ù³ñïÇ ºíñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ ¶ºìàð¶ Ô²ðÆ´Ú²Ü