Հայ Զինվոր Zin 40-Standart

ÂÆì 40 (1311) 16 - 22 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2019 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ¾É ÇÝÓ ã ³ë»ù, û ÷áùñÇÏ » Ù« ºë Ù Ç ³ Ýí³Ë ½ ÇÝíáñÇÏ » Ù« ºë á ñ¹ÇÝ » Ù ÇÙ Ñ ³ÛñÇÏÇ« ø³ç ½ ÇÝíáñÝ » Ù Ñ ³Ûñ»Ý ÝÇùÇ: