Հայ Զինվոր Zin 4-Standart

ÂÆì 4 ( 1324) 29 Ð àôÜì²ðÆ - 4 ö ºîðì²ðÆ 2 020 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ºê øà î²ðºÎÆòÜ ºØ. ÞÜàðвìàð îàܸ« вÚà°ò ´²Ü²Î ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ½ ÇÝͳé³ÛáÕ ²Þàî àêβÜÚ²Ü