Հայ Զինվոր Zin 38-Standart

ÂÆì 38 (1309) 2 - 8 ÐàÎîºØ´ºðÆ 2 019 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê 貼زì²ð²Î²Ü ¼àð²ì²ðÄàôÂÚàôÜܺð