Հայ Զինվոր Zin 21-Standart

ÂÆì 2 1 (1292) 5 - 11 Ð àôÜÆêÆ 2019 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ÐàôÜÆêÆ 1 ºðºÊ²ÜºðÆ Æð²ìàôÜøܺðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ úð