Հայ Զինվոր Zin 20-Standart

ÂÆì 2 0 ( 1291) 29 Ø ²ÚÆêÆ - 4 ÐàôÜÆêÆ 2 019 ê²ð¸²ð²ä²îÆ ¼²Ü¶ºðÀ àÕμ»ñ·áõÃÛ³Ý å»ë áõ ë áõñμ ѳí³ïÇ ¼³Ý·»ñÝ » Ý Ñ ÝãáõÙ ê ³ñ¹³ñ³å³ïÇ£ ²ë»ë Ù ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ çÇÝç Êï³ó»É ³ Ûëï»Õ« ¹ ³ñÓ»É » Ý å ÕÇÝÓ£ Êï³ó»É ³ Ûëï»Õ« ÷ áËí»É » Ý » ñ·Ç ijٳݳÏÇ Ù»ç á õ ïÇ»½»ñùÇ... ¾¸àô²ð¸²ê غĺȲÚîÆê ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê