Հայ Զինվոր Zin 19-Standart

ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ÂÆì 19 ( 1290) 22 - 2 8 Ø ²ÚÆêÆ 2019 زÚÆêÆ 19-Á Ðúä ¼àðøºðÆ úðÜ ¾ Ðúä ½ áñù»ñÁ 27 ï³ñ»Ï³Ý » Ý: ¼ ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ß Çݳñ³ñáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ѳٳï»ùëïáõÙ Ð úä ½ áñù»ñÇ ½ ³ñ·³óáõÙÁ Ï ³Û³ó³í ß³ï ³ ñ³·« » õ ³ Ûëûñ í ëï³Ñ³μ³ñ ϳñáÕ »Ýù ³ë»É« áñ áõÝ»Ýù û¹³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñáõë³ÉÇ« μ³½Ù³ß»ñï å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ: