Հայ Զինվոր 50-2017

ISSN 1829-2585 17050 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 50 (1221) 20 - 26 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2017 ºñÏݳѳë μ ³ñÓáõÝùÝ»ñÁ í³Õáõó ³ ñ¹»Ý Ó Ý³Í³ÍÏ » Ý: ´³Ûó ó ñï³ßáõÝã Ó Ù»éÝ á õ μ³ñÓñ É »éݳÛÇÝ å ³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ³Ý·³Ù ã »Ý Ï ³ñáÕ Ï áïñ»É гÛñ»ÝÇùÇ å ³ßïå³ÝÇ á·ÇÝ » õ Ï ³ÙùÁ: w w w. h a y z i n v o r. a m