Հայ Զինվոր 48-2017

ISSN 1829-2585 17048 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 48 (1219) 6 - 12 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ÐРܲʲ¶²ÐÆ ²Þʲî²Üø²ÚÆÜ ²ÚòÀ ²ðò²Ê سñï³Ï³Ý Ññ³Ó·áõÃÛ³Ùμ ûå»ñ³ïÇí Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝ ²Ùáõñ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ç ³Ýù« » é³Ý¹« ùñïݳç³Ý ³ ß˳ï³Ýù« á ñ Ç í »ñçá μ»ñáõÙ » õ Û áõñ³ù ù³ÝãÛáõñÇë ѳëóÝáõÙ ¿ μ³ñÓñ å ñáý»ëÇáݳÉǽÙÇ: êºðÄ ê ²ð¶êÚ²Ü 2