Հայ Զինվոր 40-2017

ISSN 1829-2585 17040 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 4 0 ( 1 2 11 ) 11 - 1 7 Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 7 w w w. h a y z i n v o r. a m §àðàÜàôØ-2017¦ §öàʶàð̲ÎòàôÂÚàôÜ-2017¦