Հայ Զինվոր 37-2017

ISSN 1829-2585 17037 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 37 (1208) 20 - 26 êºäîºØ´ºðÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m вڲêî²Ü-êöÚàôèø 6-ð ð¸ вزÄàÔàì Ü á ñ à ³ ÷ « Ý á ñ ß á õ Ý ã ` Ñ ³ Ù ³ Û Ý Ñ ³ Û á õ Ã Û ³ Ý Ù Ç ³ ë Ý ³ Ï ³ Ý á õ Ã Û ³ Ý Á « Ñ ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù Ç Ý á õ í × é ³ Ï ³ Ý á õ Ã Û ³ Ý Á