Հայ Զինվոր 36-2017

ISSN 1829-2585 17036 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 36 (1207) 13 - 19 êºäîºØ´ºðÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m кÜðÆÊ ØÊƲðÚ²ÜÆ μ³ó³éÇÏ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ §Ð³Û ½ ÇÝíáñ¦ ûñÃÇÝ 8-9 Ü å ³ ï ³ Ï Á Ù ³ ñ ¹ á õ Ý ³ é ³ ç Ù Õ á Õ ³ Ù » Ý ³ Ù » Í á õ Å Ý ¿