Հայ Զինվոր 35-2017

ISSN 1829-2585 17035 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 35 (1206) 6 - 12 êºäîºØ´ºðÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m γ۳ó»É ¿ г۳ëï³ÝÇ »õ âÇݳëï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ âÄÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³ÛóÇ ÁÝóóùáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ- ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ë»åï»Ùμ»ñÇ 4-ÇÝ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ âÇ- ݳëï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ â³Ý ì³Ýó- Ûáõ³ÝÇÝ£ ¸ÇÙ³íáñÙ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõ- ÝÇó Ñ»ïá Ù»ÏݳñÏ»É »Ý ѳÛ-ãÇÝ³Ï³Ý μ³Ý³Ïóáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁ£ àÕçáõÛÝÇ ËáëùáõÙ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ßÝáñѳϳÉáõ- ÃÛáõÝ ¿ ѳÛïÝ»É âÇݳëï³Ý ³Ûó»É»Éáõ Ññ³í»ñÇ ¨ ç»ñÙ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ âÇݳëï³ÝÇ å³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ýᯐ ¿« áñ »ñÏáõ ÑÇݳ- íáõñó ¨ Ù»Í ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý áõ ³ñŻѳ- ٳϳñ·³ÛÇÝ ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ññ³ß³ÉÇ Ý³- ˳¹ñÛ³É »Ý »ñÏÏáÕ٠ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½³ñ·³ó- Ý»Éáõ ѳٳñ« ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ª å³ßïå³Ý³Ï³Ý áÉáñ- ïáõÙ£ àñå»ë ³ñ¹Ûáõݳí»ï ÷áË·áñͳÏóáõÃÛ³Ý áõÕ- ÕáõÃÛáõÝÝ»ñª Ýßí»É »Ý ÷á˳¹³ñÓ³μ³ñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ù³ë- ݳ·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ ¨ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ áÉáñïáõÙ£ ìÇ- ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùμª ãÇÝ³Ï³Ý é³½Ù³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³ó³Í Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ññ³ß³ÉÇ ëå³Ý»ñ áõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ£ г۳ëï³ÝÝ ¿É ÏÁݹɳÛÝÇ ãÇݳóÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ£ гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ »Õ»É ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇÝ£ âÇݳëï³ÝÁ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³é³í»É Ù»Í Ý»ñ·ñ³íí³Íáõ- ÃÛáõÝ áõÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·Éáμ³É Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇÝ ¹ÇٳϳۻÉáõ ѳñóáõÙ£ г- Û³ëï³ÝÁ ٻͳå»ë ϳñ¨áñáõÙ ¿ ³Û¹ ç³Ýù»ñÝ áõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ Ñ³Ûï- ÝáõÙ ³ç³Ïó»Éáõ ¹ñ³Ýó£ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Ýᯐ ¿« áñ û¨ г۳ëï³ÝÁ Ù»Í »ñÏÇñ ã¿« ³Û¹áõѳݹ»ñÓ« å³ïϳé»ÉÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ μ»ñáõ٠˳ճճñ³ñ ³é³ù»Éáõ- ÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£ ºñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ ÷á˳¹³ñÓ ßÝáñѳ- ϳÉáõÃÛáõÝ »Ý ѳÛïÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ âÇݳëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ½·³ÛáõÝ Ñ³ñó»ñáõÙ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ¨ ϳéáõóáÕ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ« áñáÝù ¹ñë¨áñíáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ Ï³ñ¨áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñóÏÝ»ñáõÙ« ÇÝãåÇëÇÝ ¿« ûñÇݳϫ Ødzíáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ£ г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙݳËݹÇñ ¿ ݳ˨³é³ç Õ³- ñ³μ³ÕÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ£ âÇݳëï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ Áݹ·Í»É ¿« áñ Çñ »ñÏÇñÁ ËݹñÇ μ³ó³é³å»ë Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÏáÕÙݳÏÇó ¿£ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ ѳϳٳñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í Ý»ñϳ Çñ³íÇ׳ÏÁ« Ýß»Éáí« áñ û¨ г۳ëï³ÝÁ ѳë- ï³ï³Ï³Ù ¿ Çñ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý Ù»çª Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ý ÑÇÙݳËݹÇñÁ ϳñ·³íáñ»É μ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑáí« ³Û¹áõѳݹ»ñÓ« »ñÏñÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ Ùßï³å»ë å³ïñ³ëï »Ý Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý ó³Ýϳ- ó³Í ½³ñ·³óٳݣ ÎáÕÙ»ñÁ ѳٳϳñÍÇù »Ý« áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ٻͳóÝ»É ç³Ýù»- ñÁª å³ßïå³Ý³Ï³Ý áÉáñïáõ٠ѳÛ-ãÇÝ³Ï³Ý ÷áË·áñͳÏóáõ- ÃÛáõÝÁ Ëáñ³óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ« ³é³í»É ¨ë« áñ ¹ñ³ ѳٳñ ³ÝÑ- ñ³Å»ßï Ý»ñáõÅÝ ³éϳ ¿£ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ ¿ ѳÛïÝ»É ãÇÝ³Ï³Ý ÏáÕÙÇݪ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ßïå³Ý³Ï³Ý áÉáñïÇÝ ³ÝѳïáõÛó û·ÝáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ѳٳñ£ г۳ë- ï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùμª ¹³ ѳÛ-ãÇ- Ý³Ï³Ý μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿£ гݹÇåÙ³Ý ³í³ñïÇÝ ëïáñ³·ñí»É ¿ Ñ»ñóϳÝ` 10 ÙÇÉÇáÝ Ûáõ³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ÇñÁ£