Հայ Զինվոր 31-2017

ISSN 1829-2585 17031 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 31 (1202) w w w. h a y z i n v o r. a m 9 - 15 ú¶àêîàêÆ 2017 Ð³Û ï³ÝÏÇëïÝ»ñÁ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý Ùñó³å³Ûù³ñÁ ² Ûë ï ³ñÇ § î³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáݦ Ù Çç³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ëݳÏóáõÙ » Ý 1 9 »ñÏñÝ»ñÇ Ã ÇÙ»ñ` 3 ³ ÝÓݳϳ½Ùáí: î ³ÝϳÛÇÝ μ dzÃÉáÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ ÝÓݳ- ϳ½ÙÝ ³ ٻݳ»ñÇï³ë³ñ¹Ý ¿ : 2