Հայ Զինվոր 20-2018

ISSN 1829-2585 18020 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 20 (1242) 23 - 29 زÚÆêÆ 2018 w w w. h a y z i n v o r. a m ú¸²ÚÆÜ î²ð²ÌøܺðÆ ´²Ü²ÈÆÜ Üð²Üò ÒºèøºðàôØ ¾ ÐÐ ¼ àô Ð úä ½ áñ³ï»ë³ÏÁ Í Ýí»É« Ó »õ³íáñÙ³Ý á ã ¹ÛáõñÇÝ × ³Ý³å³ñÑ ¿ ³ Ýó»É » õ à ñÍí»É ¿ å ³ï»ñ³½- ÙÇ Ï ñ³ÏÝ»ñÇ Ù »ç: ² ٻݳͳÝñ ß ñç³ÝáõÙ ³ ÛÝ μ »- ÏáõÙ Ù ïóñ»ó ² ¹ñμ»ç³ÝÇ é ³½Ù³Ï³Ý ³ ídzódzÛÇÝ Ñ³Ï³½¹»Éáõ · áñÍáõÙ: ² ÛÅÙ ³ ñ¹»Ý ϳ۳ó³Í á õ ³ Ù- ñ³ó³Í Ð úä ½ áñù»ñÁ û ñ á õ · Çß»ñ Ù ³ñï³Ï³Ý Ñ »ñ- óå³ÑáõÃÛáõÝ » Ý Ç ñ³Ï³Ý³óÝáõÙ© Ñ ëÏáõÙ Ñ ³Ûϳ- Ï³Ý » ñÏáõ Ñ ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û ¹³ÛÇÝ ë ³ÑÙ³Ý- Ý»ñÁ: ¸ Åí³ñÇÝ« å ³ï³ë˳ݳïáõ á õ ß ³ï å ³ï- í³μ»ñ ³ Ûë · áñÍÁ ³ Ûëûñ í ëï³Ñ»ÉÇ Ó »éù»ñáõÙ ¿ : Ð Ð ¼àô Ï ³Û³ó³Í« · áñÍݳϳÝáõÙ Ç ñ ¹ »ñÝ á õ Ý ß³Ý³- ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ëï³ï³Í ½ áñ³ï»ë³ÏÝ û ñ»ñë Ý ß»ó ϳ½Ù³íáñÙ³Ý 2 6-³ ³ÙÛ³ÏÁ: »¨ ѳÛÏ³Ï³Ý ÇÝùݳå³ßïå³Ý³Ï³Ý áõÅ»ñÁ ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ëϽμÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ½ÇÝí³Í ¿ÇÝ áñ- ëáñ¹³Ï³Ý Ññ³ó³ÝÝ»ñáí« ë³Ï³ÛÝ ëïÇå»óÇÝ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ÁÝ- ¹áõÝ»É Ñ³ÛÇ á·áõ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ: ºñμ ·»ïÝÇ íñ³ Ù»Ýù ѳÕó- ݳÏÝ»ñ ¿ÇÝù ÏéáõÙ« û¹áõÙ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ ¹»é ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ³ídzódzÛÇÝÝ ¿ñ: úïí»Éáí Çñ³íÇ׳ÏÇó` Ýñ³Ýù ³Ýå³ïÇÅ ·Ý¹³- ÏáÍáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý μݳϳí³Ûñ»ñÁ: Ðúä ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éϳÛáõ- ÃÛáõÝÁ ÈÔ-áõÙ Ññ³ï³å ¿ñ: Ðúä ³é³çÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ ѳÛïÝí»óÇÝ ÊêÐØ ¼àô 366-ñ¹ ·Ý¹Ç Ñ»é³Ý³Éáõó Ñ»ïá© ÈÔ ÇÝùݳå³ßïå³- ÝáõÃÛáõÝÁ ѳٳÉñí»ó »ñ»ù §ÞÇÉϳ¦ ¨ §êïñ»É³-10¦ ϳ۳Ýùáí: 1992é ·³ñݳÝÁ ¹ñ³Ýó ³í»É³ó³í ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÇó μéݳ·- ñ³íí³Í ¨ë Ù»Ï §ÞÇÉϳ¦: 4-5