Հայ Զինվոր 18-2018

ISSN 1829-2585 18018 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 18 (1240) 9 - 15 زÚÆêÆ 2018 زÚÆêª Ð²Ô²ܲÎܺðÆ ²ØÆê w w w. h a y z i n v o r. a m ºë » Ù` ½ ÇÝíáñÁ Ý ³ÇñÛ³Ý » ñÏñÇ« ¸³ñ»ñÇó » Ï³Í` Ï ³Ý·Ý³Í » Ù Ñ å³ñï: ä³ï·³ÙÝ » Ù Ï ñáõÙ Ù »Í ² í³ñ³ÛñÇ« ê³ñ¹³ñ³å³ïÝ ¿ Ç ÝÓ ¹ ³ñÓñ»É ³ Ýå³ñï: