Հայ Զինվոր 16-2018

ISSN 1829-2585 18016 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 16 (1238) 25 ²äðÆÈÆ - 1 زÚÆêÆ 2018 w w w. h a y z i n v o r. a m 1915 - 2018 ®2018 à . ³ åñÇÉÇ 2 4-Ç Ç É áõë³μ³óÁ ¹ áõ ¹ ÇÙ³íáñ»óÇñ ½ »ÝùÁ Ó »éùǹ« ë³ÑÙ³ÝÇÝ£ ² Û·³μ³óÁ û ñÑÝáõÃÛ³Ý å »ë Ç çÝáõõÙ ¿ ñ É »é³Ý É ³Ýç»ñÇÝ£ ¸ áõ Ý á- ñÇó ³ Ýó³ñ ò ³íÇ« Î ³ñáïÇ« ì ñ»ÅÇ© ê Çñá × ³Ù÷³Ý»ñáíª ù ³ÛÉ ³ é ù ³ÛÉ« å³Ñ ³ é å ³ Ñ« Ñ áõÛ½ ³ é Ñ áõÛ½£ Æ ëÏ ³ Û¹ Å ³Ù³Ý³Ï º ñ»õ³ÝáõÙ ¹ »åÇ Ì ÇÍ»é- ݳϳμ»ñ¹ ¿ ñ Ñ áëáõÙ Ù ³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ »Õ»ÕÁ£ Ø ÇÉÇáÝ Ý³íáñ Ñ ³Û»ñ Ë ÝϳñÏáõÙ ¿ÇÝ Ù ÇÉÇáÝáõÏ»ë ½ áÑ»ñÇ Ñ Çß³ï³ÏÁª Ï ³Ý·Ý»óÝ»Éáí ò ³íÇ« Î ³ñáïÇ« ì ñ»- » Ñ áõß³ñӳݣ ² Û¹ Å ³Ù³Ý³Ï ¹ áõ Ñ ³Ûñ»ÝÇ » ñÏñÇ ë ³ÑÙ³ÝÝ ÅÇ« ê Çñá Í ³ÕÏ» ¿Çñ Ñ ëÏáõÙ£ ¸ áõ Ï ³Ý·Ý³Í ¿ Çñ ½ Çݳí³é« Ñ ³Ûñ»Ý³å³ßï« Ñ »ñáë³Ï³Ý£ ¸ áõ Ù»ñ Ñ áõÛë»ñÇ« Ù »ñ Ñ ³í³ïÇ Ù áõÝ»ïÇÏÝ ¿ Çñ« ¹ áõ Ù »ñ Ñ áßáïí³Í« ³ ÝÃ³Õ Ù »- é»ÉÝ»ñÇ« Ù »ñ Ù ÇÉÇá áÝáõÏ»ë ³ ÝÙ»Õ ½ áÑ»ñÇ Ñ Çß³ï³ÏÁ Ñ ³í»ñųóÝáÕ Ï ³ÙùÝ ¿Çñª ³ ß˳ñÑÇÝ Ç ï »ë£