Հայ Զինվոր 15-2018

ISSN 1829-2585 18015 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 15 (1237) 18 - 24 ²äðÆÈÆ 2018 w w w. h a y z i n v o r. a m ú Ù³ñÇ É»éÝ»ñáõÙª ÍáíÇ Ù³Ï»ñ»õáõÛÃÇó 3500 Ù μ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³, Çñ»Ýó å³ñï³Ï³Ýáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝÙݳóáñ¹ ϳïï³ñáÕ ³Ûë ïÕ³- Ý»ñÇ ³ Ù»Ý û ñÁ Ëǽ³ËáõÙ ¿ : Üñ³Ýù » Ý Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ í³Ñ³ÝÁ, ëáõñÁ, ³ ãùÁ, ³ÙñáóÁ: Üñ³Ýù »Ý ÑëÏ ÏáõÙ Ù»ñ »ñÏñÇ ³ ݹáññÁª ÙÇßï å³ïñ³ëï ϳÝË»Éáõ à ßݳÙáõ ó³Ýϳó³Í áïÝÓ·áõÃÛáõÝ: 8